Albanian Translated Apparel Search : Translate Apparel Search into Albanian
Translate Apparel Search  World of Fashion  Fashion  Apparel  Clothing  Translate Apparel Search Pg. 2  Republic of Macedonia Fashion  Greek Fashion  Italian Fashion  Turkish Fashion

Albanians (Albanian: Shqiptarë) are a people from southeast Europe who live in Albania and neighboring countries. They speak the Albanian language. Roughly half of Albanians live in Albania, with other large groups residing in Kosovo[a], the Republic of Macedonia and Montenegro. There are Albanian communities in a number of other countries, including Turkey, Greece, Serbia and Italy

Albania officially the Republic of Albania (Albanian: Republika e Shqipërisë, is a country in Southern and Southeastern Europe. The country spans 28,748 square kilometres (11,100 square miles) and had a total population of almost 3 million people as of 2016. Albania is located in the southwestern part of the Balkan Peninsula, bordered by Montenegro to the northwest, Kosovo[b] to the northeast, the Republic of Macedonia to the east, and Greece to the south and southeast. The country has a coastline on the northern shore of the Mediterranean Sea, the Adriatic Sea to the west and the Ionian Sea to the southwest, forming the Albanian Riviera. Albania is less than 72 km (45 mi) from Italy, across the Strait of Otranto which connects the Adriatic Sea to the Ionian Sea. Albania is a unitary parliamentary constitutional republic with the capital in Tirana, the country's largest city and main economic and commercial centre, followed by Durrës. The country's other major cities include Vlorë, Sarandë, Shkodër, Berat, Korçë, Gjirokastër and Fier.

Please note that Apparel Search does NOT guarantee the accuracy of any of the translations.  Please utilize translations at your own risk.

Veshje Search is one of the largest and fastest growing online guide s to the Apparel & Textile Industry. Kërko është një rritje më të shpejtë dhe udhëzues online më e madhe për të Veshmbathje & tekstilit Industrisë.   We provide excellent resources that aid industry professionals in efficiently and effectively completing daily tasks.  Simple to follow navigation, provides viewers with easily accessible links to all apparel, fashion and textile related issues.  Hyperlinks reach Manufacturers, Wholesalers, Retailers, Freight Companies, Customs, Warehousing, Quality Standards, Education / Training, Trade Shows, Publications, Model Agencies, News, Employment etc... Ne sigurojmë burime të shkëlqyer që profesionistëve të industrisë ndihmë në mënyrë efikase dhe efektive përfundimin e detyrave të përditshme. Thjeshtë për të ndjekur navigacion, ofron shikuesve me lidhje të lehtë të qasshme për të gjithë veshje, modës dhe lidhur me çështje të tekstilit. Hyperlinks arritur Prodhuesve, Wholesalers, Shitësit me pakicë, Kompanitë e mallrave, doganave, magazinimin, standardet cilësore, Edukim / Trajnim, Tregtisë Shows, Publikime, Modeli Agjencitë, Lajme, punësim etj ..

ApparelSearch.com is a business to business database that which covers all aspects of the Clothing Industry.  This unique service is achieved through the use of cutting edge computer technology and a global computer network. Our online database is the industries premier buyers guide. ApparelSearch.com është një biznes të bazës së të dhënave të biznesit që mbulon të gjitha aspektet e Industrisë Veshje. Ky shërbim i vetëm është arritur nëpërmjet përdorimit të prerjes teknologjinë kompjuterike dhe një kompjuter rrjet global. internet bazës së të dhënave jonë është e industrive të blerësit Kryeministri udhëzues.

Apparel Search is committed to maintaining its leadership role in the Apparel Industry. Maintaining top position will be achieved through continued financial re-investment as well as immense dedication to the content of the site.  Due to our willingness to re-invest resources, we will continue to outperform all industry standards. Veshmbathje Kërko është e angazhuar për të ruajtur rolin e tij në udhëheqjen e Industrisë Veshmbathje. Ruajtja pozitë të lartë do të arrihet nëpërmjet investimeve të vazhdueshme-financiare të ri, si dhe përkushtimin e madh për përmbajtjen e faqes. shkak të gatishmërinë tonë për të ri-investuar burimet, ne do të të vazhdojë të bëj më mirë se të gjitha standardet e industrisë.

Apparel Search is the industry leader and we are determined to continue in this "fashion" (no pun intended).  We utilize consultants possessing well over 70 years of combined experience in the Apparel Industry.  As a result we are getting bigger & better by the day... Veshmbathje Kërko është udhëheqës të industrisë dhe ne jemi të vendosur për të vazhduar në këtë mënyrë "msgstr" (asnjë synon lojë fjalësh). Ne konsulentëve të shfrytëzuar posedojnë edhe mbi 70 vjet përvojë të kombinuar në Industrisë Veshmbathje. Si rezultat i kësaj ne jemi të bëhet më e madhe dhe më të mirë nga ditë ...

  Learn more about the Apparel Search Company Mëso më tepër rreth kompanisë Kërko Veshmbathje

Link Veshmbathje

Shoqatat

Grupet Blerja

Kalendar

Kujdes Etiketa

Classifieds

Heq qafe

Consulting

Konvertimi Listat

Dogana

Design Studio

Arsim

Punësimi

Mënyrë

Financiar

Fjalor

Punëtor me copë

Licencimi

Logjistikë
Prodhues

Merchandising

Mallra Marts

Message Boards

Modelim

Lajm

Modeli Maker

Popular markave

Prodhim

Testimi i cilësisë

Ricikloj

Shitës me pakicë

Sales Reps

Postimi

Teknologji

Tregtisë kryeson

Tregtisë Shows

Depo

Me shumicë

Botë

Më shumë rreth Kërko Veshmbathje

Veshmbathje Kompania Search Website

Kërko Veshmbathje në Twitter

Kërko Veshmbathje për Delicious

Kërko Veshmbathje Të YouTube

Learn more about how to Translate Apparel Search into your language.

Please note that Apparel Search does NOT guarantee the accuracy of any of the translations.  Please utilize translations at your own risk.

Thank you for using the Apparel Search website.