Bulgarian Translated Apparel Search : Translate Apparel Search into Bulgarian
    Translate Apparel Search  World of Fashion  Fashion  Apparel  Clothing  Translate Apparel Search Pg. 2  Bulgaria Fashion
Please note that Apparel Search does NOT guarantee the accuracy of any of the translations.  Please utilize translations at your own risk.

Облекло Search is one of the largest and fastest growing online guide s to the Apparel & Textile Industry. Търси се един от най-големите и бързо развиващи се онлайн ръководство е на Облекло & текстилната индустрия.   We provide excellent resources that aid industry professionals in efficiently and effectively completing daily tasks.  Simple to follow navigation, provides viewers with easily accessible links to all apparel, fashion and textile related issues.  Hyperlinks reach Manufacturers, Wholesalers, Retailers, Freight Companies, Customs, Warehousing, Quality Standards, Education / Training, Trade Shows, Publications, Model Agencies, News, Employment etc... Ние предлагаме отлични ресурси, че помощта, специалисти в производството на ефективно и ефикасно завършване ежедневните задачи. Обикновено да следват навигация, предвижда зрителите с лесно достъпни връзки към всички дрехи, мода и текстил, свързани с въпроси. Хипервръзки достигне Производители, Търговци на едро, търговците на дребно, компании товари, митнически, Складиране, стандарти за качество, образование / обучение, Търговски изложения, публикации, модел агенции, новини, заетостта др ..

ApparelSearch.com is a business to business database that which covers all aspects of the Clothing Industry.  This unique service is achieved through the use of cutting edge computer technology and a global computer network. Our online database is the industries premier buyers guide. ApparelSearch.com е бизнес за бизнеса бази данни това, което покрива всички аспекти на шивашката промишленост. Тази уникална услуга се постига чрез използване на компютърни технологии режещи ръбове и глобална компютърна мрежа. Нашият онлайн база данни е индустрии Premier купувачи ръководство.

ApparelSearch.com is committed to maintaining its leadership role in the Apparel Industry. Maintaining top position will be achieved through continued financial re-investment as well as immense dedication to the content of the site.  Due to our willingness to re-invest resources, we will continue to outperform all industry standards. ApparelSearch.com се ангажира да запази водеща роля в шивашка промишленост. Поддържането на първа позиция ще бъде постигнато чрез продължаването на финансовата реинвестиции, както и огромната отдаденост към съдържанието на сайта. Благодарение на нашата готовност да реинвестира ресурси, ние ще продължи да надмине всички индустриални стандарти.

ApparelSearch.com is the industry leader and we are determined to continue in this "fashion" (no pun intended).  We utilize consultants possessing well over 70 years of combined experience in the Apparel Industry.  As a result we are getting bigger & better by the day... ApparelSearch.com е лидер и ние сме решени да продължим в тази "мода" (игра на думи, не предназначени). Ние използваме консултанти, притежаващи над 70 години комбиниран опит в шивашка промишленост. В резултат на това стават по-големи & по-добре от на ден ...

  Learn more about the Apparel Search Company Научете повече за облекло Търсене компанията

Облекло линкове

Associations Асоциации

Buying Groups Закупуването на групи

Calendar Календар

Care Labels Грижа етикети

Classifieds Обяви

Close Out Закриват

Consulting Консултинг

Conversion Charts Графики на реализациите

Customs Митнически

Design Studio Дизайн Студио

Education Образование

Employment Работа

Fashion Мода

Financial Финансов

Glossary Глосар

Jobber Спекулант

Licensing Лицензиране

Logistics Логистика
Manufacturer Производител

Merchandising Мърчандайзинг

Merchandise Стока Marts Marts

Message Boards Съобщение апелативните

Modeling Моделиране

News Новини

Pattern Maker Моделът Maker

Popular Brands -Известните търговски марки

Production Производство

Quality Testing Изпитване на качеството

Recycle Рециклиран

Retailer Търговец на дребно

Sales Reps Продажби оператори

Shipping Кораби

Technology Технология

Trade Leads Оферти

Trade Shows Търговски изложения

Warehouse Склад

Wholesale На едро

World Свят

Learn more about how to Translate Apparel Search into your language.

Please note that Apparel Search does NOT guarantee the accuracy of any of the translations.  Please utilize translations at your own risk.

Search for additional information about Apparel, Fashion or Clothing.

follow the bouncing fashion ball from Apparel Search  

Apparel Search guide to fashion and clothing

Bulgaria, officially the Republic of Bulgaria, is a country in southeastern Europe. It is bordered by Romania to the north, Serbia and Macedonia to the west, Greece and Turkey to the south, and the Black Sea to the east. With a territory of 110,994 square kilometres (42,855 sq mi), Bulgaria is Europe's 16th-largest country.

Bulgarian language, a Slavic language.

Translate Apparel Search

Apparel Search Fashion Industry b2b Directory for the clothing industry

  Apparel Search Translated  Fashion Industry  Fashion Job Search  Fashion Models  Fashion Industry Network  Fashion Schools  Fashion News  Fashion Jobs
 


Apparel Search   Add Your Company   Contact Us   About Us   Advertise   News Letter   Legal   Help
Copyright 1999-2019
Apparel Search Company.  All Rights Reserved.   Learn about fashion, clothing, and apparel from Apparel Search.